Sortering:   |  

Ahrenkiel, Andersen, Bach, Broström, m.fl (2018). Forskere: Akademias interne magtinteresser spænder ben for vigtig viden om dagtilbud. Lokaliseret 22-08-2018 på https://www.altinget.dk/uddannelse/artikel/forskere-akademias-interne-magtinteresser-skal-ikke-spaende-ben-for-vigtig-viden-om-dagtilbud

Andersen (2004). Daginstitutionernes indhold og pædagogik i historisk belysning. I: Ellegaard & Stanek (red.): Læreplaner i børnehaven - baggrund og perspektiver. Roskilde Universitetsforlag.

Andersen (2019). Pædagogens som leder af børnegrupper og læringsmiljø. 2. udgave. Akademisk Forlag.

Avenstrup & Hudecek (2016). Kom ind i legen! Fælles legemanuskripter som pædagogisk metode. Dafolo.

Brandtzæg, Torsteinson & Øiestad (2016). Se barnet indefra. Arbejde med tilknytning i daginstitutioner. Hans Reitzels Forlag.

BUPL (2016). Daginstitutioner - tendenser og muligheder. En diskussionspjece fra et forskningsprojekt. Lokaliseret 03-12-2017 på https://www.bupl.dk/iwfile/BALG-A73EAV/$file/Daginst_Tendenser_Muligheder.pdf

BUPL (2017). Stærke relationer mellem pædagoger styrke faget. I: BUPL: BUPL: Børn&Unge Forskning, nr. 16, 2017, pp. 40-45. Lokaliseret 03-11-2021 på https://www.epaper.dk/buplforbund/boernogunge/2017/162017/

Børn&Unge Podcast (2022). Dilemma: Spænder normkritikken ben for pædagogikken?. Lokaliseret 25-09-2022 på https://soundcloud.com/user-712763432/dilemma?utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

Børne- og Socialministeriet (2017). Aftale: Stærke dagtilbud - alle børn skal med i fællesskabet. Lokaliseret 01-03-2020 på https://www.regeringen.dk/media/3528/aftaletekst-staerke-dagtilbud.pdf

Børne- og Socialministeriet (2018). Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven). LBK nr 1214 af 11/10/2018. Lokaliseret 01-03-2020 på https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=202833

Børnerådet (2018). Børnerådet finder det uacceptabelt, at nogle forældre tvinges til at sende deres børn i dagtilbud. Lokaliseret 19-08-2018 på https://www.boerneraadet.dk/hoeringssvar/hoeringssvar-2018/boerneraadet-finder-det-uacceptabelt,-at-nogle-foraeldre-tvinges-til-at-sende-deres-boern-i-dagtilbud

Børns Vilkår (2019). Tryg tilknytning i dagtilbud. Lokaliseret 12-03-2020 på https://bornsvilkar.dk/wp-content/uploads/2019/09/BV_Tryghed_Rapport_Web.pdf

Christoffersen, Højen-Sørensen & Laugesen (2014). Daginstitutionens betydning for børns udvikling. En forskningsoversigt. Lokaliseret 03-10-2022 på https://www.vive.dk/da/udgivelser/daginstitutionens-betydning-for-boerns-udvikling-5159/

Clasen & Hostrup (2023). Gode rammer. Indretning af dagtilbud inspireret af Nest. Dansk Psykologisk Forlag.

Dael, Helmer-Petersen & Juncker (red.) (2021). Børnekultur i Danmark 1945-2020. Gads Forlag.

DCUM (2011). Børnemiljø og læreplaner - idéer til at skabe sammenhæng. Lokaliseret 13-09-2017 på http://dcum.dk/dagtilbud/vaerktoejer-og-inspiration/paedagogisk-laereplan/boernemiljoe-og-laereplaner-ideer-til-at-skabe-sammenhaeng

DCUM (2012). 40 veje til bedre trivsel for børn i dagtilbud - metoder fra praksis. Lokaliseret 13-09-2017 på http://dcum.dk/dagtilbud/vaerktoejer-og-inspiration/40-veje-til-bedre-trivsel-for-boern-i-dagtilbud-metoder-fra-praksis

DCUM (2021). Webinar: Børns deltagelse og læring i rutinesituationer. Lokaliseret 11-03-2021 på https://youtu.be/MrgQQJbeky8

DCUM (2023). Podcast: Støj i dagtilbud. Lokaliseret 20-12-2023 på https://open.spotify.com/show/072778mZ8V5skiQL4hOeUl

DEA (2020). Forståelser af leg og legefaglighed i dansk politik, forskning og pædagogisk praksis for 3-5 årige børn i dagtilbud. DEA. Lokaliseret 03-09-2021 på https://www.ucviden.dk/da/publications/forst%C3%A5elser-af-leg-og-legefaglighed-i-dansk-politik-forskning-og-

DPU (2022). Normeringers betydning for kvalitet i daginstitutioner. Lokaliseret 02-01-2023 på https://dpu.au.dk/viden/paedagogiskindblik/normeringers-betydning-for-kvalitet-i-daginstitutioner/

DR (2018). P1 Debat: En milliard til børnehaver - er det fup?. Lokaliseret 24-11-2018 på https://www.dr.dk/radio/p1/p1-debat/p1-debat-2018-08-28#!00:00:00

Ellebæk (2019). Legens (u)muligheder, hverdagens (u)muligheder, og pædagogiske (u)muligheder med Den Styrkede Pædagogiske Læreplan. Lokaliseret 22-03-2021 på https://www.linkedin.com/pulse/legens-umuligheder-hverdagens-og-p%C3%A6dagogiske-med-den-j%C3%B8rgensen/?originalSubdomain=dk

Elvén & Edfelt (2017). Adfærdsproblemer i vuggestuen og børnehaven. Dansk Psykologisk Forlag.

Elverkilde (2017). Ledelse af kvalitet i pædagogisk praksis. Synlig læring og kvalitetsudvikling i dagtilbud. Dafolo.

EVA (2017). Kvalitet i dagtilbud. Pointer fra forskning. Lokaliseret 03-12-2017 på https://www.eva.dk/nyheder/2017/bliv-klog-pa-hvad-kvalitet-i-dagtilbud-er

Friis & Clemme (2019). Magiske rum. Læringsmiljøer i daginstitutionen. Unity. Lokaliseret 25-08-2023 på https://rumtilmagi.dk/daginstitution/

Gitz-Johansen (2017). Omsorg er vigtigere end læring i vuggestuen. I: BUPL: Børn&Unge Forskning nr.12 15. august 2017. Lokaliseret 08-12-2018 på https://bupl.dk/wp-content/uploads/2017/12/filer-omsorg-er-vigtigere-end-laering-920.pdf

Gitz-Johansen (2019). Vuggestueliv. Samfundslitteratur.

Ha (2015). Inside the world's best kindergarten. Lokaliseret 25-03-2020 på https://ideas.ted.com/inside-the-worlds-best-kindergarten/

Hansen (2019). Mikroovergange og empati i vuggestue og dagpleje. I: Hansen, Svinth & Broström (red.): Barnet i centrum 2. Mod en 0-3-årspædagogik i vuggestue og dagpleje. Akademisk Forlag.

Hansen, Leer, Broström, Warrer & Jensen (2018). Professionalisering og øget tværfaglighed i samarbejdet omkring mad og måltider i dagtilbud. DCA-rapport nr. 125. DPU. Aarhus Universitet. Lokaliseret 28-08-2018 på http://web.agrsci.dk/djfpublikation/djfpdf/DCA_rapport%20125%20Professionalisering%20og%20%C3%B8get%20tv%C3%A6rfaglighed.pdf

Hermansen (2021). Fra viden til implementering. I: Avenstrup et al (red.): Det, vi er sammen om. Det fælles pædagogiske grundlag i praksis. Dafolo.

Hyldig (red.) (2012). Creators room. Hvis rummet er på tværs, bliver pædagogikken på trods. Leg og læring Kids n' Tweens Lifestyle. Lokaliseret 19-08-2021 på https://issuu.com/kidsntweens/docs/creators_room

Høgh & Smidt (2020). Evaluering af de daglige rutiner i daginstitutionen. I: Mortensen & Næsby (red.): Den styrkede pædagogiske læreplan. Grundbog til dagtilbudspædagogik. Dafolo.

Jensen (2008). Kan daginstitutioner gøre en forskel? - Fra forskning om daginstitutioner set i lyset af et kompetence- og eksklusionsperspektiv. Lokaliseret 18-02-2016 på http://edu.au.dk/fileadmin/www.dpu.dk/forskning/forskningsprogrammer/organisationoglaering/forskningsprojekter/hpa/publikationer/arbejdspapirer/hpaserienno1/04kandaginstitutionergoereenforskel/om-dpu_institutter_paedagogisk-sociologi_hpa_ex2db-c3-b8ger_20091001143637_04_kan_daginstitutioner_g-c3-b8re_en_forskel.pdf

Jensen & Sonne (2023). Middagslur og søvnpolitik. I: Jensen & Sonne (2023): Fakta og myter om børns udvikling. Akademisk Forlag.

Kamp (2017). Pædagogisk viden - mellem pædagoger. Lokaliseret 27-06-2023 på https://bupl.dk/pjece/paedagogisk-viden-mellem-paedagoger

Kragh-Müller & Kragh (2016). Pædagogisk kvalitet og relationer i store og små institutioner. I: Dansk Psykologisk Forlag: Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift, Blå serie 33.

Krejsler (2013). Når dagtilbud kobles til den nationale konkurrenceevne - kvalitetsreform som udfordring til pædagogprofessionen. I: Krejsler, Ahrenkiel & Schmidt (red.): Kampen om daginstitutionen. Den danske model mellem kompetencetænkning, tradition og profession. Frydenlund.

Lekhal, Zachrisson, Solheim, Moser & Drugli (2016). Betydningen af kvalitet i dagtilbud. Dafolo.

Lytje (red.) (2023). Grundbog i små børns sorg. Teori, viden og inspiration til dagtilbuddets arbejde med kritisk sygdom og dødsfald. Kræftens Bekæmpelse. Lokaliseret 19-04-2023 på https://www.cancer.dk/smaaboernssorg/grundbog/

Madsen, Helstrup, Jespersen & Hart (2014). NUSSA Neuroaffektiv Udviklingspsykologisk Struktureret Social Aktivitet. Opbygning af psykosociale ressourcer gennem leg. Afdelingen for Traume-og Torturoverlevere, Psykiatrien i Region Syddanmark & Varde Kommune. Lokaliseret 08-05-2023 på https://viden.sl.dk/artikler/boern-og-unge/socialt-udsatte/nussa/

Mehlbye & Andersen (red.) (2012). Tidlig opsporing af børn i en socialt udsat position: Idékatalog. Lokaliseret 24-08-2016 på http://socialstyrelsen.dk/filer/born/forebyggelse-og-tidlig-indsats/idekatalog-om-tidlig-opsporing-af-born-i-en-socialt-udsat-position-opsporingsmodel-pdf.pdf

Meyer (2013). Forsker: Vuggestuebørn har brug for kærlighed. I: Information, 23. april 2013. Lokaliseret 31-10-2022 på https://www.information.dk/indland/2013/04/forsker-vuggestueboern-brug-kaerlighed

Miller (2015). Dagtilbudennes organisation, ledelse og kultur. I: Kornerup & Næsby (red.): Kvalitet i dagtilbud. Dafolo.

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling (2016). Master for en styrket pædagogisk læreplan. Lokaliseret 01-03-2020 på http://socialministeriet.dk/media/18433/master-for-en-styrket-paedagoiske-laereplan.pdf

Mouritsen (2003). Æstetisk refleksivitet og refleksionstyper i børns former for narrative udtryk og lege - en analyse af rolleleg som fortælling. I: Gleerup & Weidemann (red.): Pædagogisk forskning og udvikling. Syddansk Universitetsforlag.

Mourtisen (2001). Refleksivitet og refleksionstyper i børns udtryksformer. I: BUKS: BUKS Tidsskrift for børne- og ungdomskultur nr. 43/2001. Lokaliseret 20-08-2018 på https://www.yumpu.com/da/document/view/18491228/refleksivitet-og-refleksionstyper-i-brns-udtryksformer

Professionshøjskolen UCC (2017). Forældresamarbejde - at bygge bro mellem børns livsverdener. Lokaliseret 20-06-2018 på https://youtu.be/r4TbUHuwTd4

Rasch-Crhistensen (2019). Om baggrunden for den styrkede pædagogiske læreplan. I: Aabro (red.): Den styrkede pædagogiske læreplan. Baggrund, perspektiver og dilemmaer. Samfundslitteratur.

Region Syddanmark, Psykiatrien i Syddanmark, Varde Kommune (2014). Afsluttende evaluering af projekt NUSSA 2014. Implementering i Varde Kommune og effektevaluering af NUSSA-metoden. Region Syddanmark, Psykiatrien i Syddanmark, Varde Kommune. Lokaliseret 08-05-2023 på https://viden.sl.dk/artikler/boern-og-unge/socialt-udsatte/afsluttende-evaluering-af-projekt-nussa-2014/

Ringgaard (2016). Pædagoger bruger ulovlig magt mod børn hver dag. Lokaliseret 08-10-2016 på http://videnskab.dk/kultur-samfund/paedagoger-bruger-ulovlig-magt-mod-born-hver-dag

Ringgaard (2018). Pædagogiske forskere i protest: Vores børneforskning bliver ikke anerkendt. Lokaliseret 24-09-2018 på https://videnskab.dk/kultur-samfund/protest-kvalitativ-forskning-bliver-ikke-anerkendt

Ringsmose & Staffeldt (2012). Rum og læring for de mindste - om at skabe gode læringsmiljøer i børnehaven. Dafolo.

Ringsmose & Staffeldt (2017). Rum og læring for de mindste - om at skabe gode læringsmiljøer i vuggestuen. Dafolo.

Rådet for Børns Læring (2014). Inkluderende fællesskaber i dagtilbud. Lokaliseret 20-01-2015 på http://www.børns-læring.dk/~/media/RBL/Filer/PDF/141209%20pub_Inkluderende%20faellesskaber.pdf

Schmidt (2021). Dagtilbudspædagogik mellem dagtilbud og pædagogik. I: Hjermitslev, Rasmussen & Togsverd (red.): God og dårlig pædagoguddannelse. DPP Forlag.

Schultz (2018). Nu følger vi barnet fremfor klokken. I: BUPL: Børn&Unge, Nr. 4, 22. marts 2018 (pp. 30-33). Lokaliseret 31-10-2018 på https://www.epaper.dk/buplforbund/boernogunge/2018/042018/

Schultz (2018). Tid til nærvær og trivsel: Vi følger barnet fremfor klokken. I: BUPL: Børn&Unge. Lokaliseret 31-10-2018 på https://bupl.dk/artikel/tid-til-naervaer-og-trivsel-vi-foelger-barnet-fremfor-klokken/

Socialministeriet (2016). En styrket pædagogisk læreplan: Arbejdsgruppernes udkast til temabeskrivelser, brede, pædagogiske læringsmål og punkter om det gode læringsmiljø. Lokaliseret 01-03-2020 på http://socialministeriet.dk/media/18438/arbejdsgruppernes-samlede-bidrag-hjemmeside.pdf

Socialministeriet (2018). Børn fra udsatte boligområder i daginstitutioner. I: Socialministeriet: Velfærdspolitisk Analyse nr. 15 ? Juni 2018. Lokaliseret 19-08-2018 på http://socialministeriet.dk/media/19176/vpa-boern-fra-udsatte-boligomraader-i-daginstitutionerdocx.pdf

Socialstyrelsen (2015). Guide til tidlig opsporing af børn i en udsat position Anvendelse af Opsporingsmodellen. Lokaliseret 24-08-2016 på http://socialstyrelsen.dk/filer/born/forebyggelse-og-tidlig-indsats/model-for-tidlig-opsporing/1-guide-til-tidlig-opsporing-af-born-i-en-udsat-position.pdf

Stanek (2008). Er der plads til pædagogik i praksis? - om de pædagogiske opgaver og handlemuligheder. I: Tuft & Aabro (red.): Faget pædagogik. Billesø & Baltzer.

Takaharu Tezuka (2014). The best kindergarten you've ever seen. Lokaliseret 18-04-2015 på http://www.ted.com/talks/takaharu_tezuka_the_best_kindergarten_you_ve_ever_seen

Tuft (2016). Pædagogisk praksis i dagtilbud - historisk og aktuelt. I: Gravesen (red.): Pædagogik i dagtilbud. Hans Reitzels Forlag.

Undervisningsministeriet (2018). EMU Danmarks læringsportal: Dagtilbud. Lokaliseret 01-03-2020 på https://www.emu.dk/omraade/dagtilbud

Weng (2016). Den usynlige revolution - Et kritisk blik på naturliggørelsen af daginstitutioner. I: Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet: Tidsskrift for Medier, Erkendelse og Formidling, Årg. 4, nr. 2 (2016). Lokaliseret 24-05-2017 på https://tidsskrift.dk/mef-journal/article/view/28769

Aabro (red.) (2019). Den styrkede pædagogiske læreplan. Baggrund, perspektiver og dilemmaer. Samfundslitteratur.

Hent denne liste til Zotero 

social arv | sprog | videnskabsteori | narrativ metode | sorg | etik | børn | udviklingsprojekter | professionsforståelse | inklusion | læring | samfund | udviklingspsykologi | neuropædagogik | leg | video | konflikt | ted | køn | forskning | asf | børnehave | pædagogiske læreplaner 2004 | børnemiljø | organisation | vuggestue | integration | antropologi | pædagogik | forældresamarbejde | støj | dagtilbud | presencing | tilknytning | børneperspektiv | low arousal | modul 12 dagtilbud | modul 7 dagtilbud | modul 8 dagtilbud | opsporing | magt | podcast | kost | pædagogiske læreplaner 2018 | rutinesituationer | indretning | normkritik | søvn