Sortering:   |  

Alfort (2019). Det giver ikke mening at tale om mønsterbrydere i Danmark, siger sociolog. Bygger dansk socialpolitik på en myte?. Lokaliseret 17-03-2020 på https://www.zetland.dk/historie/sOLVdrlE-mOX1ZVqz-551ec

Andersen, Jensen, Nielsen & Skaksen (2020). Hvad vi ved om børn og deres opvækstvilkår. Gyldendal / Rockwool Fonden. Lokaliseret 27-07-2020 på https://viden.sl.dk/artikler/boern-og-unge/socialt-udsatte/hvad-vi-ved-om-boern-og-deres-opvaekstvilkaar/

Brandtzæg, Torsteinson & Øiestad (2016). Se barnet indefra. Arbejde med tilknytning i daginstitutioner. Hans Reitzels Forlag.

BUPL (2016). Daginstitutioner - tendenser og muligheder. En diskussionspjece fra et forskningsprojekt. Lokaliseret 03-12-2017 på https://www.bupl.dk/iwfile/BALG-A73EAV/$file/Daginst_Tendenser_Muligheder.pdf

Børne- og Socialministeriet (2018). Bekendtgørelse om pædagogiske mål og indhold i seks læreplanstemaer. BEK nr. 968 af 28-06-2018. Lokaliseret 01-03-2020 på https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=202350

Børne- og Socialministeriet (2018). Den styrkede pædagogiske læreplan - rammer og indhold. EMU. Lokaliseret 31-05-2023 på https://emu.dk/dagtilbud/forskning-og-viden/den-styrkede-paedagogiske-laereplan/den-styrkede-paedagogiske

Børns Vilkår (2019). Tryg tilknytning i dagtilbud. Lokaliseret 12-03-2020 på https://bornsvilkar.dk/wp-content/uploads/2019/09/BV_Tryghed_Rapport_Web.pdf

Christoffersen, Højen-Sørensen & Laugesen (2014). Daginstitutionens betydning for børns udvikling. En forskningsoversigt. Lokaliseret 03-10-2022 på https://www.vive.dk/da/udgivelser/daginstitutionens-betydning-for-boerns-udvikling-5159/

Dael, Helmer-Petersen & Juncker (red.) (2021). Børnekultur i Danmark 1945-2020. Gads Forlag.

DR (2018). P1 Debat: En milliard til børnehaver - er det fup?. Lokaliseret 24-11-2018 på https://www.dr.dk/radio/p1/p1-debat/p1-debat-2018-08-28#!00:00:00

Ejrnæs (2019). Det vi ved om ulighed, fattigdom og sociale problemer. Dafolo.

Elvén & Edfelt (2017). Adfærdsproblemer i vuggestuen og børnehaven. Dansk Psykologisk Forlag.

Elverkilde (2017). Ledelse af kvalitet i pædagogisk praksis. Synlig læring og kvalitetsudvikling i dagtilbud. Dafolo.

EMU (2020). Børnehøjde: Podcast om den styrkede pædagogiske læreplan. Lokaliseret 12-03-2020 på https://emu.dk/dagtilbud/podcast/bornehojde

Furman (2005). Børn kan. Jeg kan-metoden til kreativ løsning af børns problemer. Hans Reitzels Forlag.

Furman (2017). Dr. Furman explains Kids'Skills. Lokaliseret 14-04-2020 på https://youtu.be/QhvY-W1gRGU

Gitz-Johansen (2017). Omsorg er vigtigere end læring i vuggestuen. I: BUPL: Børn&Unge Forskning nr.12 15. august 2017. Lokaliseret 08-12-2018 på https://bupl.dk/wp-content/uploads/2017/12/filer-omsorg-er-vigtigere-end-laering-920.pdf

Gitz-Johansen (2019). Vuggestueliv. Samfundslitteratur.

Gitz-Johansen (2019). Vuggestuebørns følelsesmæssige behov. I: Rasmussen, Chimirri, Juhl & Gitz-Johansen (red.): Har du det godt? Om at have det godt i daginstitutionens hverdag. Dafolo.

Hammershøj (2014). Dannelsen i uddannelse. Lokaliseret 17-12-2018 på https://www.dlf.org/media/949499/pjece_2013_dannelsenetudgave.pdf

Hammershøj (2014). Dannelsen i uddannelse. Lokaliseret 08-10-2016 på http://vimeo.com/72645888

Hammershøj (2017). Dannelse i dagtilbud. I: Hammershøj (2017): Dannelse i uddannelsessystemet. Hans Reitzels Forlag.

Institut for Kommunikation og Handicap (2017). Barnets udvikling fra 0-6 år. Region Midtjylland. Lokaliseret 17-03-2018 på http://www.sku.rm.dk/kursuscenter/publikationer/

Lekhal, Zachrisson, Solheim, Moser & Drugli (2016). Betydningen af kvalitet i dagtilbud. Dafolo.

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling (2016). Master for en styrket pædagogisk læreplan. Lokaliseret 01-03-2020 på http://socialministeriet.dk/media/18433/master-for-en-styrket-paedagoiske-laereplan.pdf

Ploug (red.) (2017). Social arv og social ulighed. 2. udgave. Hanz Reitzels Forlag.

Ringgaard (2016). Pædagoger bruger ulovlig magt mod børn hver dag. Lokaliseret 08-10-2016 på http://videnskab.dk/kultur-samfund/paedagoger-bruger-ulovlig-magt-mod-born-hver-dag

Schmidt & Slott (2021). Et praksissprog for leg. En undersøgelse af daginstitutionspædagogers forståelser af og sprog for børns leg. UCL. Lokaliseret 17-09-2021 på https://www.ucviden.dk/da/publications/et-praksissprog-for-leg-en-unders%C3%B8gelse-af-daginstitutionsp%C3%A6dagog

Sommer (2018). Tidlig start-pædagogik i den fremtidsparate daginstitution - et alternativ. I: Sommer & Klitmøller (red.): Fremtidsparat? Hinsides PISA - nordiske perspektiver på uddannelse. Hans Reitzels Forlag.

Thomsen, Kohl, Jæger, Henze-Pedersen, Karmsteen & Hansen (2019). Læringsmiljøer i danske familier. En kortlægning af de forskellige læringsmiljøer i danske småbørnsfamilier. Lokaliseret 26-06-2019 på https://www.vive.dk/media/pure/13600/3048780

Vidensråd for forebyggelse (2021). Mental sundhed og psykisk sygdom hos 0-9-årige børn. Lokaliseret 02-09-2021 på http://www.vidensraad.dk/content/mental-sundhed-og-psykisk-sygdom-hos-0-9-%C3%A5rige-b%C3%B8rn-0

Hent denne liste til Zotero 

social arv | omsorgssvigt | resiliens | narrativ metode | social emotionel læring | jeg kan | etik | trivsel | børn | familie | løsningsorienteret metode | psykiatri | udviklingsprojekter | læring | udviklingspsykologi | leg | video | konflikt | børnehave | børnemiljø | vuggestue | forældresamarbejde | dannelse | dagtilbud | tilknytning | børneperspektiv | low arousal | modul 12 dagtilbud | modul 7 dagtilbud | modul 8 dagtilbud | opsporing | magt | modul 12 skole fritid | podcast | modul 4 | pædagogiske læreplaner 2018 | zetland