Sortering:   |  

Alfort (2018). Det vigtigste i ny lov om daginstitutioner? For første gang lovfæster vi børns ret til at lege. Lokaliseret 17-03-2020 på https://www.zetland.dk/historie/seAAAPk3-aeW04Gvq-878b3

Alfort (2019). Nu skal pædagogerne lære børn at være børn. Såøhh ... Hvordan gør man lige det?. Lokaliseret 17-03-2020 på https://www.zetland.dk/historie/sO9k9WmD-aeW04Gvq-092e0

Børne- og Socialministeriet (2017). Aftale: Stærke dagtilbud - alle børn skal med i fællesskabet. Lokaliseret 01-03-2020 på https://www.regeringen.dk/media/3528/aftaletekst-staerke-dagtilbud.pdf

Børne- og Socialministeriet (2018). Bekendtgørelse om pædagogiske mål og indhold i seks læreplanstemaer. BEK nr. 968 af 28-06-2018. Lokaliseret 01-03-2020 på https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=202350

Børne- og Socialministeriet (2018). Lov om ændring af dagtilbudsloven og lov om folkeskolen. LOV nr. 554 af 29.05.2018. Lokaliseret 01-03-2020 på https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=201526

Børne- og Socialministeriet (2018). Den styrkede pædagogiske læreplan - rammer og indhold. EMU. Lokaliseret 31-05-2023 på https://emu.dk/dagtilbud/forskning-og-viden/den-styrkede-paedagogiske-laereplan/den-styrkede-paedagogiske

Børne- og Socialministeriet (2018). Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven). LBK nr 1214 af 11/10/2018. Lokaliseret 01-03-2020 på https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=202833

Børne- og Undervisningsministeriet (2019). Skabelon til pædagogisk læreplan. Lokaliseret 01-03-2020 på https://emu.dk/dagtilbud/laereplanens-formal-og-rammer/skabelon-til-paedagogisk-laereplan

Ellebæk (2019). Legens (u)muligheder, hverdagens (u)muligheder, og pædagogiske (u)muligheder med Den Styrkede Pædagogiske Læreplan. Lokaliseret 22-03-2021 på https://www.linkedin.com/pulse/legens-umuligheder-hverdagens-og-p%C3%A6dagogiske-med-den-j%C3%B8rgensen/?originalSubdomain=dk

EMU (2020). Børnehøjde: Podcast om den styrkede pædagogiske læreplan. Lokaliseret 12-03-2020 på https://emu.dk/dagtilbud/podcast/bornehojde

Hansen & Pedersen (2018). Professionalismens spændingsfelt - om principledet professionalisme i udviklingen af den pædagogiske læreplan i dagtilbud. I: Pædagoguddannelsens Ledernetværk: Forskning i Pædagogers Profession og Uddannelse 2018:1. Lokaliseret 02-05-2018 på https://tidsskrift.dk/FPPU/article/view/105400

Hermansen (2021). Fra viden til implementering. I: Avenstrup et al (red.): Det, vi er sammen om. Det fælles pædagogiske grundlag i praksis. Dafolo.

Høgh & Smidt (2020). Evaluering af de daglige rutiner i daginstitutionen. I: Mortensen & Næsby (red.): Den styrkede pædagogiske læreplan. Grundbog til dagtilbudspædagogik. Dafolo.

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling (2016). Master for en styrket pædagogisk læreplan. Lokaliseret 01-03-2020 på http://socialministeriet.dk/media/18433/master-for-en-styrket-paedagoiske-laereplan.pdf

Rasch-Crhistensen (2019). Om baggrunden for den styrkede pædagogiske læreplan. I: Aabro (red.): Den styrkede pædagogiske læreplan. Baggrund, perspektiver og dilemmaer. Samfundslitteratur.

Schmidt & Slott (2021). Et praksissprog for leg. En undersøgelse af daginstitutionspædagogers forståelser af og sprog for børns leg. UCL. Lokaliseret 17-09-2021 på https://www.ucviden.dk/da/publications/et-praksissprog-for-leg-en-unders%C3%B8gelse-af-daginstitutionsp%C3%A6dagog

Socialministeriet (2016). En styrket pædagogisk læreplan: Arbejdsgruppernes udkast til temabeskrivelser, brede, pædagogiske læringsmål og punkter om det gode læringsmiljø. Lokaliseret 01-03-2020 på http://socialministeriet.dk/media/18438/arbejdsgruppernes-samlede-bidrag-hjemmeside.pdf

Sommer (2018). Tidlig start-pædagogik i den fremtidsparate daginstitution - et alternativ. I: Sommer & Klitmøller (red.): Fremtidsparat? Hinsides PISA - nordiske perspektiver på uddannelse. Hans Reitzels Forlag.

Undervisningsministeriet (2018). EMU Danmarks læringsportal: Dagtilbud. Lokaliseret 01-03-2020 på https://www.emu.dk/omraade/dagtilbud

Aabro (red.) (2019). Den styrkede pædagogiske læreplan. Baggrund, perspektiver og dilemmaer. Samfundslitteratur.

Hent denne liste til Zotero 

udviklingsprojekter | professionsforståelse | leg | dagtilbud | modul 12 dagtilbud | modul 7 dagtilbud | modul 8 dagtilbud | podcast | pædagogiske læreplaner 2018 | zetland | rutinesituationer