Sortering:   |  

Alfort (2018). Det vigtigste i ny lov om daginstitutioner? For første gang lovfæster vi børns ret til at lege. Lokaliseret 16-02-2018 på https://www.zetland.dk/historie/seAAAPk3-aeW04Gvq-878b3

Alfort (2019). Nu skal pædagogerne lære børn at være børn. Såøhh ... Hvordan gør man lige det?. Lokaliseret 16-05-2019 på https://www.zetland.dk/historie/sO9k9WmD-aeW04Gvq-092e0

Børne- og Socialministeriet (2017). Aftale: Stærke dagtilbud - alle børn skal med i fællesskabet. Lokaliseret 09-06-2018 på https://www.regeringen.dk/media/3528/aftaletekst-staerke-dagtilbud.pdf

Børne- og Socialministeriet (2018). Bekendtgørelse om pædagogiske mål og indhold i seks læreplanstemaer. BEK nr. 968 af 28-06-2018. Lokaliseret 17-03-2019 på https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=202350

Børne- og Socialministeriet (2018). Lov om ændring af dagtilbudsloven og lov om folkeskolen. LOV nr. 554 af 29.05.2018. Lokaliseret 01-08-2018 på https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=201526

Børne- og Socialministeriet (2018). Den styrkede pædagogiske læreplan - rammer og indhold. EMU. Lokaliseret 10-09-2018 på https://www.emu.dk/modul/den-styrkede-p%C3%A6dagogiske-l%C3%A6replan-%E2%80%93-rammer-og-indhold

Børne- og Socialministeriet (2018). Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven). LBK nr 1214 af 11/10/2018. Lokaliseret 22-11-2018 på https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=202833

Børne- og Undervisningsministeriet (2019). Skabelon til pædagogisk læreplan. Lokaliseret 22-01-2020 på https://emu.dk/dagtilbud/laereplanens-formal-og-rammer/skabelon-til-paedagogisk-laereplan

DCUM (2011). Børnemiljø og læreplaner - idéer til at skabe sammenhæng. Lokaliseret 13-09-2017 på http://dcum.dk/dagtilbud/vaerktoejer-og-inspiration/paedagogisk-laereplan/boernemiljoe-og-laereplaner-ideer-til-at-skabe-sammenhaeng

EVA (2007). Tegn på læring - redskaber. Lokaliseret 25-01-2018 på https://www.eva.dk/dagtilbud-boern/tegn-paa-laering-redskaber

EVA (2008). Tegn på læring - sådan gør I. Lokaliseret 25-01-2018 på https://www.eva.dk/dagtilbud-boern/tegn-paa-laering-saadan-goer

Hansen & Pedersen (2018). Professionalismens spændingsfelt - om principledet professionalisme i udviklingen af den pædagogiske læreplan i dagtilbud. I: Pædagoguddannelsens Ledernetværk: Forskning i Pædagogers Profession og Uddannelse 2018:1. Lokaliseret 02-05-2018 på https://tidsskrift.dk/FPPU/article/view/105400

Herskind, Jensen, Kjær, Nørgaard, Olesen & Windfeldt (red.) (2005). Guldguiden. Learning Lab Denmark / Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. Lokaliseret 22-09-2011 på http://www.sm.dk/Publikationer/Sider/VisPublikation.aspx?Publication=165

Hviid (2004). Barnets alsidige personlige udvikling. Lokaliseret 22-09-2011 på http://www.sm.dk/Temaer/sociale-omraader/Boern-unge-og-familie/Dagtilbudsomraadet/Dagtilbud/Paedagogiske-laereplaner/Documents/Barnets.pdf

Knoop (2004). Om kunsten at finde flow i en verden, der ofte forhindrer det. I: Kognition & Pædagogik, nummer 52. Lokaliseret 07-04-2011 på http://sm.dk/filer/arbejdsomrader/dagtilbud/om-kunsten-at-finde-flow-i-en-verden-der-ofte-forhindrer-det-af-hans-knoop.pdf

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling (2016). Master for en styrket pædagogisk læreplan. Lokaliseret 05-02-2018 på http://socialministeriet.dk/media/18433/master-for-en-styrket-paedagoiske-laereplan.pdf

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender (2005). Guldguiden - læring i dagtilbud. Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. Lokaliseret 01-09-2014 på http://sm.dk/filer/arbejdsomrader/dagtilbud/guldguiden.pdf

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender (2007). I gang med pædagogiske læreplaner - Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud. Lokaliseret 22-09-2011 på http://www.sm.dk/Publikationer/Sider/VisPublikation.aspx?Publication=76

Ministerudvalget for negativ social arv og social mobilitet (2003). En god start til alle børn. Lokaliseret 29-09-2016 på http://pub.uvm.dk/2003/socialarv/

Rogvi & Maibom (red.) (2004). Leg og lær - en guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud. Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. Lokaliseret 22-09-2011 på http://www.sm.dk/Temaer/sociale-omraader/Boern-unge-og-familie/Dagtilbudsomraadet/Dagtilbud/Paedagogiske-laereplaner/Documents/Legoglaer.pdf

Socialministeriet (2016). En styrket pædagogisk læreplan: Arbejdsgruppernes udkast til temabeskrivelser, brede, pædagogiske læringsmål og punkter om det gode læringsmiljø. Lokaliseret 08-06-2018 på http://socialministeriet.dk/media/18438/arbejdsgruppernes-samlede-bidrag-hjemmeside.pdf

Sommer (2018). Tidlig start-pædagogik i den fremtidsparate daginstitution - et alternativ. I: Sommer & Klitmøller (red.): Fremtidsparat? Hinsides PISA - nordiske perspektiver på uddannelse. Hans Reitzels Forlag.

Undervisningsministeriet (2018). EMU Danmarks læringsportal: Dagtilbud. Lokaliseret 24-01-2018 på https://www.emu.dk/omraade/dagtilbud

Hent denne liste til Zotero 

social arv | flow | børn | professionsforståelse | læring | børnehave | pædagogiske læreplaner | dagtilbud | modul 12 dagtilbud | modul 7 dagtilbud | modul 8 dagtilbud | undersøgelsesmetode